Městská knihovna Chropyně

„Dům bez knih je jako tělo bez duše.“

- Julius Zeyer

Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejích poboček

Roční registrace čtenářů Městské knihovny v Chropyni

 • registrační poplatek - 100 Kč
 • sleva poplatku pro děti a mládež do 18 let, studenty, 
  invalidní a starobní důchodce, držitelé průkazů ZTP - 50 Kč
 • registrace v pobočce v Plešovci (pokud jde o jedinou registraci) - 20 Kč

Placené služby a poplatky Městské knihovny v Chropyni

1. Doplňkové služby:

 • rezervace knihy - 15 Kč
 • prezenční služba pro neregistrovaného čtenáře - 20 Kč
 • tisk, kopírování – formát A4 vč. papíru (za 1 stranu) - 2 Kč

2. Meziknihovní výpůjční služba:

 • manipulační poplatek (do 4 kg) + cena stanovená požadovanou knihovnou – 50 Kč
 • poplatek za prodlení vrácení půjčeného dokumentu - 10 Kč

Sankční poplatky

 • 1. upomínka (neposílá se) – 20 Kč
 • 2. upomínka - 40 Kč
 • 3. upomínka - 60 Kč
 • doporučený dopis - 100 Kč
 • sankce za opožděné vrácení za kus (připočítává se k upomínce) - 10 Kč
 • ztráta legitimace - 30 Kč
 • poškození knihovní jednotky nebo čárového kódu - 30 Kč
 • manipulační poplatek za zpracování při ztrátě nebo poškození dokumentu + náhrada škody - 30 Kč
 • neohlášení změny adresy + náklady na zjišťování adresy - 30 Kč

Náhrada škod

Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností, a to v souladu s § 442 odst. 2. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.

O způsobu náhrady škody rozhoduje vedoucí Městské knihovny v Chropyni nebo jím pověřený pracovník podle Knihovního řádu knihovny.

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů.

Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejích poboček schválila Rada města Chropyně na svém jednání dne 12. ledna 2011 a nabývá účinnosti od 1. února 2011. Nahrazuje ceník schválený Radou města Chropyně dne 28. června 2006.