Městská knihovna Chropyně

„Dům bez knih je jako tělo bez duše.“

- Julius Zeyer

Historie

Čtenářsko-pěvecký spolek Ječmínek

Domkaři nabyli znalosti zákona tím, že založili r.1865 čtenářsko-pěvecký spolek „Ječmínek“. Když ho zakládali, dne 19.ledna 1865, byli z poradní síně v panské hospodě č.39 Ed.Vašica a Jan Mlčoch č.89 u představeného Jana Mlčocha č.23 a četníka odiv lidu právě v neděli, do radnice vedeni, neboť usedlí z úřadu chtěli zamezit, aby spolek nebyl založen,což se však  jim nepovedlo.

Čtenářsko-pěvecký spolek „Ječmínek“ byl hlavní podporou vzdělanosti pro domkaře, z něhož vyvinul se r.1869 potravní spolek „Oul“ a roku 1873 „Občanská záložna“ a nejposléze „odbor divadelních ochotníků“ k němuž pak rolníci mladí přistupovali.

Podle svědectví plešovského rodáka Ant.Otáhala, zasloužilého redaktora Opavského týdeníku, měl spolek počátky svízelné. Jeho vzdělávací činnost setkávala se s nepochopením, výsměchem ba i pronásledováním zvláště ze strany kastovnických hrubousedlých. Spolek šťastnou rukou vedený, překonával obtíže všech národních buditelů a svou téměř 30. letou vzdělávací činností vykonal úctihodné své poslání, jež si do svého programu vzal a co jménem Ječmínek v duchu starého moravského lidu tak výstižně vyjádřil.

První jeho předseda Edvard Kašica umístil spolek v č.128, když sobě r.1868 vymohl nálevní koncesi. Jedné místnosti až posud se říká „sedí v Ječmínku“.

Vypsáno z „Pamětní knihy městečka Chropyně“ 1880 – 1922 str.15

Obecní knihovna

Obecní knihovnu v Chropyni vybudoval roku 1922 podle zásad knihovního zákona z roku 1919 učitel Karel Pospíchal.

Tam založil i čítárenský kroužek jenž udržuje veřejnou čítárnu.

Obec přispívá roční částkou Kč 1000.

Knihovna i čítárna byly na radnici v zasedací síni a v čekárně.

V roce 1926 vydala vlastní tištěný seznam knih. Úřad knihovníka zastával v letech 1922 – 26 učitel Karel Pospíchal, od 1.1.1927 převzal tuto funkci odb.učitel Bohumil Řezníček / později školní inspektor, spoluautor knihy regionálních pověstí z Kroměřížska „Z časů dávných a nedávných“, kterou napsal společně se spisovatelem Jindřichem Spáčilem./

Kronika městyse Chropyně II.díl str.289

Nový knihovník

Byl jím jmenován odb.uč. na měšť.škole Fr.Nakládal. Dosavadní knihovník odb.uč. Antonín Žampach byl jmenován okresním knihovním inspektorem při ONV v Přerově. Čtenářská obec chropyňská bude na něj vděčně vzpomínat, protože učitel Žampach měl rád knihy a rozuměl kult.potřebám občanů jako málokdo. Před Němci zachránil 520 svazků domácí i cizí literatury. Za řádné a pečlivé vedení knihovny mu bylo poděkováno.

Pamětní kniha Chropyně 1945 – 1950, Kronikářka Božena Vrtulová

Knihovna na zámku – rok 1956

Lidová knihovna byla umístěna v budově Zámku, tři místnosti vymalovány a zavedeno elektrické osvětlení.

Knihy se půjčují od podzimu do léta.

Čtenáři: muži 40, ženy 43, mládeže 106 - dohromady 189

Počet svazků k 31.12.1956 je 2 806

Obecní kronika od roku 1951 str.161

Na zámku však naše knihovna dlouho nezůstala. Knihy byly převezeny do budovy kina a pohostinství na Kojetínské ul. do dvou místností v 1.poschodí.

Od 1.července 1964 vedla knihovnu s.Jaroslava Pospíšilová, ředitelka ZDŠ. V roce 1973 je knihovna profesionalizována a vedoucí knihovny se stává  knihovnice paní Milena Skřivánková.

Stavba nové knihovny – adaptace domu č.341 na Kojetínské ulici

MěstNV  v Chropyni vykoupil v roce 1974 rodinný dům č.341 na Kojetínské ulici. Ve spolupráci Okresní knihovny v Kroměříži, Městské knihovny a MěstNV v Chropyni bylo v roce 1977 požádáno TÚK v Praze o pomoc při projektových pracích na tomto domě.

TÚK po zhlédnutí objektu zpracovalo ideový návrh a studii rekonstrukce nové knihovny. Finanční prostředky zajistila MěK a OK spolu s odborem kultury ONV. Práce byly zahájeny v říjnu roku 1980 s předpokládaným termínem dokončení r.1982. MěstNV zajistil provedení projektu svépomocí podle návrhu a schváleného rozpočtu 425 000 Kč.

V roce 1980 byly nejprve prováděny zednické práce dodavatelsky a to přes OPS Chropyně. Bylo prostavěno 100 000Kč. V roce 1981 pak dalších 195 000Kč. Do června byly zednické práce prováděny přes OPS Chropyně a pak, vzhledem k tomu, že dodavatelská firma byla finančně neúnosná, zajistil MěstNV další práce brigádnicky. Stavebně byly práce ukončeny v září 1982. Ve zbývajícím období bylo zajišťováno a instalováno vybavení knihovny. Úřední kolaudace proběhla dne 11.února 1983 a v březnu, měsíci knihy, byla nová knihovna pro čtenáře slavnostně otevřena.

Nová knihovna

Knižní fond pro dospělé čtenáře je umístěn v přízemí, pro děti a mládež v prvním patře. Kromě půjčoven slouží čtenářům i studovna  s čítárnou, dále má v budově využití odlehčovací sklad a kancelář vedoucí knihovny.

Od roku 1973 plní Městská knihovna v Chropyni i metodickou funkci pro 5 místních knihoven v regionu včetně pobočky v Plešovci.

V roce 1983 tvoří knihovní fond celkem 19 469 svazků, knihovna má 622 čtenářů, z toho 262 dětí. Otevřením nové knihovny je dán prostor pro realizování besed se čtenáři, spisovateli, ilustrátory a pro činnost nově vzniklého literárního kroužku.